ضریب قدرت

POWER FACTOR

زمانی که بار یا مصرف کننده به یک خط متصل می شود، بار بر اساس نوع مشخصه جریانی خود، توانی از شبکه را دریافت می کند. این مقدار جریان با ضریبی از سطح ولتاژی که مصرف کننده به شبکه متصل شده است، توان الکتریکی ظاهری نامیده می شود.
ترکیبی از توان اکتیو تغذیه شده توسط منبع (به عنوان مثال توان مکانیکی یا گرما) و توان راکتیو جهت تولید میدان مغناطیسی که برای نوع مشخص و خاصی از مصرف کننده ها نیاز است، توان ظاهری را تشکیل می دهد. ارتباط بین توان ظاهری با توان اکتیو با ضریب توان (PF) نمایش داده می شود (در سیستم سینوسی کامل با COSφ نشان داده می شود).
When a load is connected to a line, the load absorbs a current that depends on its electrical characteristics. The product of this current by the applied voltage is called apparent power.
The apparent power is composed by the active power, that is the one that the load can supply (as mechanical power or heat) and the reactive power which is needed to generate the magnetic field necessary for the operation of certain types of loads. The relation between the active power and the apparent power is defined as power factor (PF) (or in pure sinusoidal systems cos φ):
ضریب توان
نوع بار
• جبران سازی توان راکتیو
اگر چه توان راکتیو مورد نیاز بار های القایی کار مفیدی انجام نمی دهند اما مجبور به تولید، انتقال و توزیع آن در شبکه الکتریکی هستیم. این واقعیت سبب بزرگ شدن اندازه ترانسفورماتور ها، ژنراتور ها و افزایش خط های شبکه انتقال شده و به طبع آن باعث افزایش تلفات و افت ولتاژ شدید در خطوط می شود. به همین دلیل، تولید کنندگان و مدیران شبکه الکتریکی با پرداخت جریمه برای مقدار توان راکتیو اضافی، جبران خسارت می کنند. خازن های الکتریکی در نزدیکی بار القایی نصب می شوند و بار راکتیو مصرفی مورد نیاز را تولید می نمایند.
• Reactive power compensation
Although the reactive power required by inductive loads is not used in profitable work, it has to be generated, transported and distributed through the electrical network. This fact forces to oversize transformers, generators and lines, as well as provokes the existence losses and line voltage drops. For this reason, most of the electrical authorities penalize reactive power consumption with additional charges. Electrical capacitors installed near the inductive loads produce the reactive power required by these inductive loads.
اتصال خازن ها به شبکه الکتریکی جبران سازی یا بهبود ضریب توان نامیده می شود. این کار اقتصادی ترین ، ساده ترین و ایمن ترین روش برای جبران توان راکتیو است. اصلاح و افزایش ضریب قدرت برای مصرف کننده منفعت های زیر را دارد:
Their connection to the electrical network is called compensation or improvement of the power factor. It is the most economical, easy, and safe system to supply the required reactive power. Power factor improvement gives the following advantages to the user:
• حذف هزینه و پول اضافی برای توان راکتیو
• کاهش تلفات توان اکتیو در کابل ها
• دسترسی بیشتر به توان در ثانویه ترانسفورماتور
• کاهش افت ولتاژ خطوط
• Removal of additional charges in the electricity supply invoice.
• Decrease of active power losses in the cables.
• More power available at the secondary of transformers.
• Reduction of voltage drops.
حذف مقدار پولی که بابت هزینه توان راکتیو در قبض برق پرداخت می شود، ذخیره شده و این مبلغ مازاد، برای هزینه نصب خازن ها در بازه زمانی 12 تا 18 ماه برگشت داده می شود.
The savings in the electricity bill obtained by the elimination of the additional charges for the reactive power allows a fast payback of the installation of the capacitors, usually ranging between 12 and 18 months.
ضریب توان
فهرست