بانک خازن ثابت

STATIC CAPACITOR BANK

تجهيزات قديمي جبران سازي توان راکتيو با کنتاکتور هاي الکترو مکانيکي در جايي که بار تغييرات آهسته داشته و به تغييرات ولتاژ حساس نباشد کارايي آن اثبات شده است. اگرچه امروزه تجهيزات صنعتي که از تجهيزات الکترونيک قدرت استفاده مي کنند به تغييرات ولتاژ بسيار حساس هستند (پی ال سی ، رایانه ها و غیره) و همچنین شکل های کاری تجهیزات به سرعت تغییر می کنند (ماشین های جوشکاری اتوماتیک)

 

جبران سازی توان راکتیو با کنتاکتور های استاتیکی بهترین پیشنهاد برای این نیاز تجهیزات جدید می باشد.
بانک های خازنی لیفاسا با کنتاکتور های استاتیکی به جای کنتاکتور های قدیمی از تریستور ها استفاده می کند. تریستور ها خازن ها را در صفر ولتاژی سوئیچ می کنند و در صفر جریانی با سوئیچ خازن ها از مدار خارج می شوند. این استراتژی شلیک به طور کل سوئیچینگ حالت گذاری خازن های قدرت را مرتفع می کند و از مشکلات اضافه ولتاژ جلوگیری می شود.
رهایی از این حالت گذرا در سوئیچینگ با تغییرات ناگهانی تقاضا توان راکتیو امکان عکس العمل سریع در تجهیزات ضریب قدرت را می دهد. زمان عکس العمل (زمان به مدار آمدن و خارج شدن پله خازن) معمولا بیشتر از 20 میلی ثانیه نیست بدین معنی که حداکثر مقدار کارکرد 25 بار در ثانیه می باشد.

 

بانک خازن اتوماتیک لیفاسا با کنتاکتور های استاتیکی به طور کامل جمع آوری شده و آماده کار می باشد. تنها لازم است سیگنال از ترانسفورماتور جریان مناسب داده شود و با کابل ها به ورودی اصلی متصل شود. آنها از تجهیزاتی تشکیل شده اند که عبارتست از:
Traditional reactive power compensation equipment with electromechanical contactors, has a well proven performance in installations where the load has, slow variations and it is not very sensitive to voltage fluctuations. Today, however, more and more industrial installations include electronic equipment very sensitive to voltage variations (PLC, computers, etc.) and also very fast changing working cycles (automatic welding machines, robots, etc.).
Reactive power compensation with static contactors offers the best answer to these new industry requirements.
LIFASA automatic capacitor banks with static contactors, use thyristors instead oftraditional contactors. The thyristors switch-on capacitors on zero crossing voltage, and switch them off on zero current situation. This firing strategy grants a totally transient free switching of power capacitors, avoiding any problem with transient overvoltages.
This transient free switching gives a very fast reaction time of the power factor equipment with sudden reactive power demand variations. This reaction time (the time to switch on or off a capacitor step) is usually not higher than 20 milliseconds. This means that up to 25 operations per second are possible.
LIFASA automatic capacitor banks with static contactors are supplied completely assembled and ready for use: it is only necessary to give them the operation signal from a suitable current transformer, and to connect them to the mains by cables of adequated section. They are composed of the following elements:
کنترل کننده توان راکتیو
بانک های خازن ثابت از کنترل کننده MCE-F استفاده می کنند که آنها از سری کنترل کننده ها به طور ویژه برای کنترل تریستور بانک های خازنی طراحی شده است و مشخصات خروجی آنها به طور کامل مجزاست و همچنین برای داشتن پاسخی سریع می تواند بیش از 20 میلی ثانیه باشد.
Reactive power controller
These banks use the MCE-F controllers, that are a fast response variation of the MCE series of controllers. These controllers are specially designed for the control of thyristor capacitor banks and are characterized by their optically isolated outputs and also for having an extremely fast response time that can be up to 20 milliseconds.
ماژول کنترل
از یک مدار الکترونیکی کنترلی تشکیل می شود که پالس های نقطه شلیک به تریستور ها داده شود تا در نقطه صفر ولتاژ روشن و در نقطه صفر جریان خاموش شوند.
ماژول کنترل روی برد مدار چاپی قرار داده می شود و سیگنال های فرمان از کنترل کننده MCE دریافت می شوند.
Control module
It is formed by an electronic control circuit, that gives the firing pulses to the thyristors to switch on at zero voltage point and to switch off at zero current situation.
The control module is assembled on a printed circuit board and receives the action signal from the MCE controller.
ماژول توان
با سه جفت از تریستور های غیر موازی متصل تشکیل می شود و روی سینک های حرارتی مناسب فیوز های حفاظتی و اندوکتانس های محدود کننده قرار داده می شود.
Power module
It is formed by three pairs of thyristors in anti-parallel connection, mounted and assembled on well dimensioned heat sinks, protection fuses and limiting inductances.
خازن ها
بانک های خازن ثابت از شش ترمینال خازن های FMLS و FMBS سری خازن های قدرت استفاده می کنند.
Capacitors
These banks use the six terminal versions of FMLS and FMBS series of power capacitors.
جدول بانک خازنی ثابت
شماتیک بانک خازن ثابت
فهرست